Modern Beton Kronolojisi

1813 – Fransa’da Louis Vicat ilk yapay ?imentoyu üretti.

1824 – Bir ?ngiliz duvarc? ustas? olan Joseph Aspdin “Porland ?imentosu”nun patentini ald?.

1836- Betonla ilk bas?n? ve ?ekme dayan?ml? deneyleri Almanya’da yap?ld?.

1848- ?lk ?imento fabrikas? ?ngiltere’de kuruldu.

1850- Joseph Monier, daha sa?lam saks?lar üretmek i?in betona demir ?ubuklar ekledi ve betonarmeyi buldu.

1879- ?sko?ya’da ilk beton yollar yap?ld?.

1889- ilk betonarme k?prü Fransa’da in?a edildi.

1902- August Perret yük ta??yan duvarlar yerine kolon, kiri? ve d??emelerin kullan?ld??? ilk yap?y? tasarlad?.

1903- ?lk betonarme yüksek bina Cincinnati (ABD)’de yap?ld?.

1903- ?lk haz?r beton Almanya’da üretildi.

1916- ABD’de bir Türkiye g??meni ilk transmikseri icat etti.

1927- Alman mühendisler betonun mikserden kullan?m alan?na pompalanmas? amac?yla “Beton har? iletme pompas?” arac?n?n patentini ald?lar. ?zellikle sava? y?llar?ndan sonra baz?lar? bugün de faaliyette olan pek ?ok haz?r beton firmas? kuruldu.

1930- Betonda hava sürükleyici katk? kullan?lmaya ba?land?.

1936- ?lk ?nemli beton baraj Hoover Baraj? in?a edildi.

1948- ?ngerilmeli beton üretildi.

1950- Uzun d?nem testler i?in mikrosilisin deneysel olarak kullan?m? (Norve?)

1965- Süper ak??kanla?t?r?clar?n betonda kullan?m? (ABD)

1971- Mikrosilisin ta??y?c? sistemde kullan?m? (Norve?)

1981- ü?lü kar???m (P?-Mikrosilisin-U?ucu Kül) ?imentonun ilk kez kullan?m? (?zlanda)

1985- Bir mineral katk? olan silis duvan? kullan?lmaya ba?land?.

1992- Dünyan?n en yüksek betonarme yap?s?n?n in?as? (ABD)

1993- Mikrofiberlerin betonda kullan?m? (ABD)

21.yy- Hedef – Yüksek performans

?lk betonarme yap?n?n 1852 y?l?nda yap?ld??? bilinmektedir. ?imentonun patenti ise 1825 y?llar?nda al?nd??? tahmin edilmektedir. ?lk beton ?artnamesi ABD’de 1904 ve Almanya’da 1906 y?l?nda haz?rlanm??t?r. Türkiye’de ilk betonarme yap? 1920 y?l?nda in?a edilmi?tir. Türkiye’de haz?r beton ise ilk kez 70’li y?llar?n sonuna do?ru baz? in?aat firmalar? taraf?ndan kendi in?aatlar? i?in üretilmeye ba?lanm??, Ancak üretim yayg?nla?tmas? 80’li y?llar?n ikinci yar?s?nda olmu?tur. Yap?lan ara?t?rmalara g?re Avrupa’da 1920-1940 y?llar? aras?nda beton ?artnamelerinin geli?tirildi?i g?rülmü?tür.

Beton malzeme üzerine en ayr?nt?l? ara?t?rmalar ve kar???m hesaplar? i?in esaslar?n geli?tirilmesi 1950-1960 y?llar? aras?na rastlamaktad?r. Daha sonraki y?llarda, betonun uzun süredeki davran???, d?küm tekni?i, ekipman kalitesinin devaml?l???, kalite kontrol deneyleri, betonda ekonomiyi art?rma, daha zor ?artlarda beton yap?lar?n in?as?, yeni malzemeler, katk? maddeleri, i? programlamas? y?ntemi ve ekonomisi konular?nda büyük geli?meler olmu?tur. Son y?llarda kimyasal katk? maddesi, lif ve taze betona vakum uygulayarak betonun mekanik ve fiziksel ?zellikleri olduk?a geli?tirilmi?tir. Baz? katk? maddesi kullanarak cm2 ye 1500 kgf yük ta??yabilecek beton üretilmekte ve 208 m. yükseklikte binalar in?a edilebilmektedir

BAZI üLKELER?N HAZIR BETONA BA?LANGI? YILLARI

Almanya : 1903

?ngiltere : 1930

Fransa : 1933

?spanya : 1942

Hollanda: 1948

Bel?ika : 1956

Avusturya : 1961

?talya : 1962

?srail : 1963

Türkiye : 1974

Türkiye’de Beton

Türkiye’nin bir deprem ku?a?? ülkesidir. S?k?a meydana gelen afetlerde büyük can ve mal kay?plar? ya?anmaktad?r. Bu nedenle yap? güvenli?i a??s?ndan betonun kalitesi büyük ?nem kazanmaktad?r. ülkemizde kullan?lan betonlar?n durumu ise haz?r beton teknolojilerinin kullan?lmas?yla birlikte memnuniyet verici geli?meler g?stermeye ba?lam??t?r. 06.03.2007 tarihinde yürürlü?e giren yeni deprem y?netmeli?i bu durumu g?z ?nüne alarak, yap? kalitesinin yükseltilmesi ve depreme dayan?kl? binalar üretilmesi i?in deprem b?lgelerinde kullan?lacak en dü?ük beton dayan?m s?n?f?n? C 20 olarak belirledi. B?ylece bir deprem s?ras?nda olas? can ve mal kayb?n? en aza indirmeye y?nelik ?nemli bir ad?m at?ld?. Yüksek teknoloji kullan?larak haz?rlanan, i?indeki kar???m oranlar? bilgisayarlarla kontrol edilen, malzeme kalitesi standartlara uygun, ta??nmas? ve gerekli yerlere ula?mas? transmikser ve pompalar vas?tas?yla iyice kolayla?an ve bütün bunlar? h?zl? ve ekonomik ?ekilde ger?ekle?tiren haz?r beton teknolojisi, günden güne yayg?nla?makta ve in?aat sekt?rünün vazge?ilmez unsurlar?ndan biri olmaktad?r.

女人心海底针,指的是女人心思复杂难以捉摸丰胸产品。但若以每个月的月经周期来看待女人是复杂的动物这件事,是颇精准的论述专业丰胸导师,因为女人体内女性荷尔蒙变化不仅影响生理,更影响心理。我们都知道女人的周期是伴随时间的丰胸效果,所谓人无白日好,花无白日圆。好的女人生理周期可以很好的,延长胸部美丽的周期。同理健康乳腺的周期也可以很好促进经络的循环丰胸食物,女人也会有很好的保持年轻的状态。