?imento

??ütülmü? kalker ve di?er hammaddelerin belirli oranlarda kar??t?r?l?p d?ner f?r?nlarda pi?irildikten sonra elde edilen klinkerin, al?? ta?? ve di?er katk?larla kar??t?r?l?p ??ütülmesiyle elde edilen toz halindeki ba?lay?c?ya ?imento denir. ?imento, su ile kar??t?r?ld???nda, hidratasyon reaksiyonlar? ve i?lemleriyle priz alarak sertle?ebilen hamur meydana getiren ve sertle?tikten sonra dayan?m ve kararl?l???n? su i?erisinde bile sürdürebilen ??ütülmü? inorganik malzemedir. ?imentonun beton i?erisindeki i?levi; agrega tanelerinin yüzeyini kaplayarak ve taneler aras?ndaki bo?luklar? doldurarak ba?lay?c?l?k g?revi yapmakt?r.

Agrega

Beton i?erisinde kullan?lan ve betonun yakla??k olarak %60-80’ini olu?turan k?rmata?, kum-?ak?l gibi malzemelere agrega denir. Agregalar do?al (kum-?ak?l, k?rmata?) ve yapay (yüksek f?r?n curufu, genle?tirilmi? kil, perlit) olmak üzere iki farkl? k?kene sahiptir. Ancak her mineral k?kenli malzeme veya endüstriyel at?k, beton agregas? olarak kullan?lamaz. Fakat günümüzde ?o?u beton tüketicisinin zihinlerinde beton üretiminde kullan?lan agrega kalitesinin, sadece agregan?n rengine ba?l? oldu?una dair olu?mu? yanl?? bir yarg? vard?r. Oysaki agregan?n kalitesini etkileyen bir?ok fiziksel ve kimyasal ?zellikler vard?r ki bu ?zellikler TS 706 EN 12620 standard?nda belirlenmi?tir. Gü?lü Beton’da üretimde kullan?lan bütün agregalar?n TS 706 EN 12620 standard?na uygunlu?u deneylerle tespit edilmekte ve kalitenin süreklili?i sa?lanmaktad?r. Agregalar?n beton i?erisindeki rolü ?ok ?nemlidir. Granülometrisi, ?ekil yap?s?, sertli?i, betonun davran???n? direkt olarak etkiler. Betonda kullan?lmadan ?nce agrega ?zelliklerinin deneylerle belirlenmi? olmas? gerekir. Agrega TipiBirim hacim kütlesi (kg/m3) Normal Agrega2000-3000Hafif Agrega? 2000A??r Agrega? 3000 Agrega en büyük anma büyüklü?ü (Dmax), donat?n?n beton ?rtü tabakas? ve beton eleman kesitinin en kü?ük boyutu dikkate al?narak belirlenmelidir. Y?kama suyundan veya taze betondan elde edilerek yeniden kazan?lm?? agrega da beton agregas? olarak kullan?labilir.

Kar???m Suyu

Su, betonu olu?turan temel malzemelerden biridir. Betonun kar?lmas?nda kullan?lan kar???m suyu, iki ?nemli g?revi yerine getirmektedir:

– ?imento ve agrega tanelerinin yüzeyini ?slatarak ya?lay?c? etki yaratmak ve b?ylece betonun kolay kar??t?r?labilmesini, taze betonun yerle?tirilmesini, s?k??t?r?labilmesini, ?zetle i?lenebilmeyi sa?lamak,

– Toz halindeki ?imento taneleriyle birle?erek ortaya ??kan ?imento hamurunda hidratasyon denilen kimyasal reaksiyonlar? sa?lamak.

Temiz, i?ilebilir, berrak ve kokusuz her su beton üretiminde kullan?labilir. Beton karma suyu asit niteli?inde olmamal?d?r. Sülfat, de?i?ik tuz vb… betona zarar verebilecek kimyasal maddeleri i?ermemelidir.

Kimyasal Katk?lar

Betonun birtak?m ?zelliklerini iyile?tirmek amac?yla beton i?erisindeki ?imento miktar? baz al?narak belli oranlarda kat?lan organik veya inorganik k?kenli kimyasallar katk? maddesi olarak adland?r?l?rlar. Katk? maddeleri ?o?unlukla beton kar???m suyuna kat?l?r. Gere?inden fazla kullan?ld???nda aksi etkiler olu?turabilece?i gibi yine gere?inden az kullan?ld??? taktirde hi? bir faydas? olmayabilir. Ancak ?unun iyi bilinmesi gerekir ki kurallara uygun üretilmeyen bir betonun ?zelliklerini katk? maddeleri ile iyile?tirmek mümkün de?ildir. Kurallar?na uygun üretilen betonlar?n da katk? maddeleri ile uyumu ?nceden yap?lan deneylerle belirlenmelidir. Gü?lü Beton’da üretimde kullan?lan katk? maddelerinin taze betonun ?zelliklerine etkisi, deneyimli teknik elemanlar denetiminde üniversite ??retim elemanlar?n?n dan??manl???nda, tam donan?ml? laboratuvarlarda yap?lan deneylerle tespit edilir. Bu katk?lar?n tesislere ikmali ise tedarik?i firmalar?n kalite analiz sertifikalar? dahilinde yap?l?r. Yine bu katk?lar yüksek teknolojiye sahip bilgisayar kontrollü tesislerimizde hassas bi?imde tart?larak beton i?erisine kat?l?r. Beton üretiminde kullan?lan kimyasal katk? maddeleri a?a??da belirtildi?i ?ekilde grupland?r?l?r.

a) Su azalt?c? / ak??kanla?t?r?c? kimyasal katk?lar;

Bu guruba giren katk?lar ?o?unlukla ?imento a??rl???n?n %0.2 -0.5 aras? oranlarda kullan?l?r. Taze betonun i?lenebilirli?ini artt?ran bu katk?lar ayn? zamanda beton karma suyu ihtiyac?n? azaltt?klar?ndan betonun dayan?m?n? da artt?r?rlar.

b) Süperak??kanla?t?r?c?lar;

Daha ?ok yüksek dayan?ml? beton üretiminde kullan?lan bu katk?larla betonun su/?imento oran?n? 0.25’lere dü?ürmek olanakl?d?r. Ancak süper ak??kanla?t?r?c?lar normal ak??kanla?t?r?c?lara k?yasla %1-%3 gibi ?ok daha yüksek dozajlarda kullan?l?r.

c) Priz süresini de?i?tiren kimyasal katk?lar;

Taze betonun priz ad? verilen sertle?me sürecinin baz? ko?ullarda h?zland?r?lmas? veya geciktirilmesi istenir. ?zellikle yaz aylar?nda, uzun ta??ma mesafelerinde priz geciktiriciler, k?? aylar?nda ise priz h?zland?r?c?lar kullan?l?r.

d) Hava sürükleyici kimyasal katk?lar;

So?uk iklim ko?ullar?nda donma-??zülme tehlikesine kar?? koruyan bu maddeler, ayn? zamanda betonun i?lenebilirli?ini artt?r?rlar.

e) Antifrizler;

Bu tip katk?lar beton i?indeki suyun donma s?cakl???n? dü?ürerek suyun donmas?n? ve betonun ?atlamas?n? engeller. Ancak so?uk hava ?artlar?nda betona sadece antifiriz katk? ilave edilmesi kesin ??züm olmay?p d?küm yerinde betonun korunmas? i?in ?zel ?nlemlerin al?nmas? gereklidir.

f) Di?er katk?lar;

Hafif beton, ge?irimsiz beton, r?treyi ?nleyici, aderans? art?r?c?, renklendirici, su tutucu, su ge?irimsizlik vb… de?i?ik kimyasal katk? maddeleri vard?r.

Mineral Katk?lar

Betonun baz? ?zelliklerini iyile?tirmek veya betona ?zel nitelikler kazand?rmak amac?yla kullan?lan ince malzemeler mineral katk? olarak adland?r?l?rlar. Bu katk?lar?n betona ek dayan?m kazand?rma ?zelli?i oldu?u kadar, betonun durabilite (kal?c?l?k) anlam?nda da performans?n? artt?r?rlar. Tüm dünyada ve ülkemizde mineral katk?lar zaman i?inde her türlü fiziksel, kimyasal ve elektro-kimyasal d?? etkilere kar?? uzun ?mürlü betonarme yap?lar?n üretiminde portland ?imentosu veya portland ?imentosu klinkeri ile birlikte kullan?lmaktad?r.

Mineral katk? ?e?itleri;

– Silis duman?

– U?ucu kül

– Yüksek f?r?n cürufu

– Tras

所以一般早期的闭经都是有一定原因造成。肝肾亏虚,脾胃虚弱丰胸产品,气滞血瘀等造成。所以要针对各自的病症,做好辩证,然后针对治疗就可以很好的调理了酒酿蛋丰胸产品。肝肾亏虚的可以一般调补肝肾为主,可以吃比较大补鹿茸,女贞子等为主滋阴补肾为主的食物。这样能补肾恢复子宫的气血丰胸方法,充盈气血。自然就可以很好的恢复身体的机制。延长月经的周期了丰胸最快方法